Biblia rămâne cartea de căpătâi a tuturor oamenilor

Studiul Bibliei 10 martie 2017

Şi aceste principii pot fi înţelese de către toţi. Nici un om care are spiritul de a-i aprecia învăţăturile nu poate citi un singur pasaj din Biblie fără a câştiga din acesta vreun gând folositor. Dar cea mai valoroasă învăţătură a Bibliei nu trebuie câştigată prin studiu ocazional sau întrerupt. Marele său sistem al adevărului nu este prezentat în aşa fel, încât să poată fi înţeles de cititorul grăbit sau neatent. Multe din comorile sale stau îngropate la o adâncime mare faţă de suprafaţă şi nu pot fi obţinute decât prin cercetare sârguincioasă şi efort neîncetat. Adevărurile care compun marele întreg trebuie căutate şi adunate, „puţin aici, puţin acolo”. Isaia 28,10

Când sunt căutate şi puse laolaltă în acest fel, se va descoperi că se potrivesc perfect unul cu celălalt. Fiecare Evanghelie este un supliment la celelalte, fiecare profeţie o explicaţie a alteia, fiecare adevăr o dezvoltare a unui alt adevăr. Tipurile modului de închinare iudaic sunt clarificate de către Evanghelie. Fiecare principiu din Cuvântul lui Dumnezeu îşi are locul său, fiecare fapt însemnătatea lui. Iar structura completă, ca plan şi execuţie, dă mărturie despre Autorul ei. Nici o minte în afară de a Celui Infinit nu putea concepe sau împlini o asemenea structură.

Cele mai înalte facultăţi ale minţii omeneşti sunt chemate la o activitate intensă când se cercetează diferitele părţi scripturistice şi se studiază legăturile dintre ele. Nimeni nu se poate angaja într-un asemenea studiu fără să dezvolte puterea minţii.

Iar valoarea mintală a studiului biblic nu rezidă numai în cercetarea adevărului şi ordonarea lui. Ea constă şi în efortul cerut pentru a pătrunde temele prezentate. Mintea ocupată numai cu chestiunile comune se piperniceşte şi slăbeşte. Dacă nu i se dă niciodată însărcinarea de a înţelege marile şi pătrunzătoarele adevăruri, îşi pierde după un timp puterea de creştere. Ca o apărare împotriva acestei degenerări şi ca un stimulent pentru dezvoltare, nimic nu poate egala studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ca mijloc de educaţie intelectuală, Biblia este mai eficientă decât oricare altă carte sau oricare alte cărţi luate laolaltă. Măreţia temelor ei, simplitatea plină de demnitate a afirmaţiilor sale, frumuseţea imaginilor ei înviorează şi înalţă gândirea aşa cum nimic altceva nu o poate face. Nici un alt studiu nu poate oferi o asemenea putere minţii, precum efortul de a prinde adevărurile formidabile ale revelaţiei divine. Mintea astfel adusă în contact cu gândurile Celui Infinit nu poate avea un alt curs decât acela al creşterii şi întăririi.

Şi încă mai mare este puterea Bibliei în dezvoltarea naturii spirituale. Omul, creat pentru părtăşie cu Dumnezeu, nu-şi poate găsi decât într-o asemenea tovărăşie adevărata viaţă şi dezvoltare. Creat pentru a găsi în Dumnezeu
cea mai înaltă bucurie a sa, el nu poate găsi în nimic altceva lucrul care să potolească focul inimii sau să satisfacă foamea şi setea sufletului. Cel care studiază Cuvântul lui Dumnezeu cu un spirit sincer şi educabil, căutând să-i înţeleagă adevărurile, va fi adus în legătură cu Autorul lui; şi nu există vreo limită a posibilităţilor lui de dezvoltare – în afară de cazul în care alege el însuşi aceasta.

Prin diversitatea de stiluri şi subiecte, Biblia are ceva care să stârnească interesul fiecărei minţi şi să facă apel la fiecare inimă. În paginile ei, se găseşte cea mai veche istorie; biografiile cele mai aproape de viaţa reală; principii de guvernare pentru controlul statal, pentru administrarea bunurilor – principii pe care înţelepciunea omenească nu le-a egalat niciodată. Ea conţine cea mai adâncă filozofie, poezia cea mai delicată şi mai sublimă, cea mai patetică şi mai plină de pasiune. Scrierile biblice sunt infinit superioare ca valoare operei oricărui autor uman, chiar şi când se crede contrariul; dar când sunt privite în relaţie cu marele lor gând central, ele au un orizont incomparabil mai mare, de o valoare infinit mai mare. Privit în lumina acestei idei, fiecare subiect are o nouă semnificaţie. În adevărurile declarate cu cea mai mare simplitate sunt implicate principii care sunt tot atât de sus precum cerul şi care îmbrăţişează veşnicia.

Tema centrală a Bibliei, tema în jurul căreia gravitează oricare alta din întreaga carte, este planul de răscumpărare, refacerea în sufletul omului a chipului lui Dumnezeu. De la primul licăr de speranţă din sentinţa pronunţată în Eden şi până la ultima făgăduinţă slăvită a Apocalipsei, „Ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor” (Apocalipsa 22,4) povara fiecărei cărţi şi a fiecărui pasaj din Biblie este desfăşurarea acestei teme minunate – ridicarea omului – puterea lui Dumnezeu, „care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos”. 1 Corinteni 15,57

Cel care pătrunde acest gând are înaintea sa un orizont nesfârşit de studiu. Are cheia care va deschide înaintea-i întreaga vistierie a Cuvântului lui Dumnezeu.
Ştiinţa mântuirii este ştiinţa tuturor ştiinţelor; ştiinţa care reprezintă studiul îngerilor şi al tuturor inteligenţelor din lumile necăzute; ştiinţa care angajează atenţia Domnului şi Mântuitorului nostru; ştiinţa care descoperă intenţia născută în mintea Celui Infinit – „care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri” (Romani 16,25); ştiinţa care va constitui studiul celor răscumpăraţi ai lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor fără număr. Acesta este cel mai înalt studiu în care îi este omului cu putinţă să se angajeze. El va da vigoare minţii şi va înălţa sufletul.

„Un folos mai mult al ştiinţei este că înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au”. „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu”, zicea Isus, „sunt duh şi viaţă”. „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” Eclesiastul 7,12; Ioan 6,63; 17,3

Energia creatoare, care a chemat lumile la viaţă, există în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt oferă putere; naşte viaţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă; acceptată de către voinţă, primită în suflet, aduce cu ea viaţa Celui Infinit. Transformă firea şi reface sufletul după chipul lui Dumnezeu.

Viaţa astfel atribuită este susţinută în acelaşi fel. „Cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4,4) va trăi omul.

Mintea şi sufletul sunt zidite din materialul folosit ca hrană pentru ele; rămâne doar ca noi să hotărâm cu ce vor fi hrănite. Stă în puterea oricărui om alegerea subiectelor cu care se vor ocupa gândurile şi care vor modela caracterul. Despre fiecare făptură umană care are privilegiul de a avea acces la Scripturi, Dumnezeu spune: „Îi scriu toate poruncile Legii Mele.” „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.” Osea 8,12; Ieremia 33,3

Având Cuvântul lui Dumnezeu în mâinile sale, fiecare fiinţă omenească, oricare ar fi starea pe care o are în viaţă, poate avea parte de tovărăşia pe care şi-o alege. În paginile lui, el poate conversa cu cei mai buni şi mai nobili reprezentanţi ai rasei umane şi poate asculta glasul Celui Veşnic când Acesta vorbeşte cu oamenii. În timp ce studiază şi meditează la temele asupra cărora „îngerii doresc să privească” (1 Petru 1,12), el se poate bucura de compania lor. El poate călca pe urmele paşilor Învăţătorului divin şi asculta cuvintele Sale, ca atunci când El propovăduia pe munte, pe câmp şi pe mare. Poate trăi în această lume în atmosfera cerului, împărtăşind celor întristaţi şi ispitiţi ai acestui pământ gânduri de speranţă şi o dorinţă fierbinte de a fi sfinţi, el însuşi venind mai aproape şi mai aproape în tovărăşia cu Cel Nevăzut; şi, asemenea celui din vechime care umbla cu Dumnezeu, apropiindu-se tot mai mult de pragul lumii veşnice, până când porţile se vor deschide şi el va intra acolo. Nu se va simţi ca un străin. Vocile care îl vor întâmpina sunt glasurile celor sfinţi care, nevăzuţi, i-au fost tovarăşi pe pământ – glasuri pe care a învăţat de aici să le deosebească şi să le iubească. Cel care a trăit, prin Cuvântul lui Dumnezeu, în tovărăşie cu Cerul se va simţi ca acasă în compania Cerului.