The 61st General Conference Session of the Seventh-day Adventist Church, Americas Center Convention Complex, St Louis, Missouri, USA, June 6-11, 2022,
The 61st General Conference Session of the Seventh-day Adventist Church, Americas Center Convention Complex, St Louis, Missouri, USA, June 6-11, 2022,

Păstrează ce ai

Info Adventist 16 iunie 2022

Adventiștii de ziua a șaptea din toată lumea așteaptă ca „Isus [să] vină în curând!”. Ce spirit de dăruire spirituală și de entuziasm evanghelistic în familia noastră mondială! Cu atât de multe țări și culturi în familia Bisericii noastre, Îl lăudăm pe Dumnezeu că există o singură cultură a lui Hristos care ne unește și ne face pe toți cetățeni ai Cerului.

„Isus vine în curând!”, iar Biblia ne spune: „Păstrează ce ai”! Să nu renunțăm la adevărul biblic pur văzând că semnele celei de-a doua veniri se înmulțesc în jurul nostru. Multe semne indică sfârșitul timpului și nevoia imperativă de a „păstra ce avem” – să nu renunțăm niciodată la adevărul biblic. Sfintele Scripturi spun: „Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa” (Apocalipsa 3:11).

În ciuda haosului din jurul nostru, putem să ne punem picioarele direct pe Cuvântul Sfânt și neschimbător al lui Dumnezeu – Biblia – și să avem încredere deplină în el! După izgonirea sa din Ceruri, Satana a atacat Cuvântul lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor, dar Dumnezeu a protejat și va proteja întotdeauna sfântul Său Cuvânt. El ne cere să luăm atitudine pentru adevăr și să păstrăm ceea ce am crezut.  Adventiștii de ziua a șaptea acceptă Biblia așa cum este și ca fundament pentru toate credințele noastre religioase. Din Cuvântul Sfânt, înțelegem că adventiștii de ziua a șaptea sunt biserica rămășiței chemate de Dumnezeu cu o identitate profetică – este o mișcare unică, cu o solie și o misiune cerească unice.

În calitate de popor al rămășiței lui Dumnezeu, identificat în Apocalipsa 12:17, „care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Isus”, avem un mesaj special de avertizare, har și speranță. „Adventiștii de ziua a șaptea au fost aleși de Dumnezeu ca un popor aparte, despărțit de lume. … [El] a făcut din ei reprezentanții Săi și i-a chemat să fie ambasadorii Săi în ultima lucrare de mântuire.”[1]

Indiferent de numeroasele obstacole cu care ne confruntăm, să ne păstrăm credința în Cuvântul lui Dumnezeu și în dragostea Sa pentru biserica Lui. Biserica Sa nu va eșua. Ea va merge până la capăt prin puterea Duhului Sfânt. În aceste ultime zile ale istoriei Pământului și ca răspuns la rugăciunile noastre sincere, Dumnezeu Își va revărsa Duhul Său asupra tuturor celor care se smeresc și își conformează viața voii Sale, așa cum este exprimată în sfântul Său Cuvânt și în instrucțiunile Sale din Spiritul Profeției, manifestându-Și dragostea infinită pentru omenire.

Să trecem în revistă numeroasele adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu pe care El dorește să le păstrăm. Păstrați:

1. Adevărul biblic că Divinitatea este constituită din trei Persoane divine și egale care au existat și vor exista din veșnicie în veșnicie.

2. Simplitatea stilului de viață creștin, în îmbrăcăminte, în comportamentul în viața bisericii și în activitățile zilnice.

3. Adevărurile biblice și relevanța lor pentru zilele noastre, în ciuda persecuțiilor. Evitați aspectele care distrag atenția de la întreita solie îngerească a lui Dumnezeu în zilele din urmă.

4. Respectarea Sabatului zilei a șaptea, care comemorează creația biblică, realizată de Dumnezeu recent, în șase zile literale.

5. Un stil de viață simplu și sănătos, incluzând o dietă predominant bazată pe alimente de origine vegetală, în conformitate cu sfaturile biblice și ale Spiritului Profetic.

6. Unitatea în biserică, pe care Dumnezeu le-o oferă tuturor celor care în modul în care își trăiesc viața se concentrează asupra lui Hristos și a adevărului Său biblic complet.  

7. Instituția biblică a căsătoriei între un bărbat și o femeie, instituită de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu confirmă căsătoria, sexualitatea și familia biblică, așa cum au fost instituite de El la creație.

8. În umilință față de respectul biblic față de autoritatea bisericii, arătând respect pentru lucrarea lui Dumnezeu în biserica Sa prin intermediul organismelor corespunzătoare și prin respectarea atentă a sfaturilor Bibliei și ale Spiritului Profetic.

9. Marea voastră apreciere, folosire și promovare a Spiritului Profetic – scrierile lui Ellen G. White. Acesta este un dar ceresc pentru această biserică.

10. Principiile biblice de creștere a bisericii, așa cum sunt descoperite în Spiritul Profetic.

11. Credincioșia voastră față de mișcarea adventă unică a lui Dumnezeu, rezistând oricărui compromis cu ecumenismul și neutralizarea Cuvântului lui Dumnezeu.

12. Elementul central al mântuirii noastre și Evanghelia veșnică – neprihănirea îndreptățită a lui Hristos prin credință și neprihănirea Sa sfințitoare prin Duhul Sfânt, care lucrează în noi.

13. Toate cele 28 de convingeri fundamentale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, centrate pe Hristos, inclusiv înțelegerea noastră cu privire la profeție.

14. Sprijinirea zilnică pe Domnul prin studiul personal al Bibliei și prin rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu vă va susține în tot ceea ce veți avea de înfruntat.

15. Închinarea biblică simplă a bisericii, după modelul din Apocalipsa 4, dându-I slavă doar lui Dumnezeu, nu ființelor umane.

16. Răspândirea activă și pe scară largă a cărților inspirate de Cer din Spiritul Profetic.

17. Convingerea fermă că Isus va reveni în curând și că trebuie să vă implicați!

18. Inspirația biblică, respingând umanismul și cultura socială populară care încearcă să distrugă revelația lui Dumnezeu.

19. Frumusețea sanctuarului și a slujbelor care au loc în el, care arată spre Evanghelia veșnică – Isus Hristos, Mielul înjunghiat pe cruce.

20. Principiul biblic zi/an de interpretare a profețiilor biblice, permițându-i Bibliei să se interpreteze pe sine.

21. Abordarea istorică/ istorico-gramaticală a Scripturii, singura abordare hermeneutică acceptată de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.

22. Învățătura Bibliei și a Spiritului Profeției potrivit căreia că zguduirea și cernerea bisericii lui Dumnezeu vor avea loc înainte de revenirea lui Hristos.

23. Învățătura prețioasă că suntem rămășița lui Dumnezeu în întreaga lume, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, prezentă în peste 200 de țări, care se susțin reciproc, evitând conceptul de congregaționalism, care distruge misiunea.

24. Fundamentul minunat al guvernării lui Dumnezeu bazate pe iubire – legea Sa eternă, care include Cele Zece Porunci.

25. Planul special al lui Dumnezeu de reformare a sănătății și abordarea ei holistică, în timp ce promovați un stil de viață sănătos cu ajutorul celor opt remedii naturale oferite de Dumnezeu.

Frați și surori, păstrați uimitorul adevăr biblic al lui Dumnezeu pentru acest timp. Nu vă lăsați distrași, ci concentrați-vă pe deplin asupra sfatului oferit de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Profeției, care ne oferă o legătură cu Dumnezeu, speranță pentru viitor și motivul pentru care suntem adventiști de ziua a șaptea. Să ne concentrăm asupra chemării specifice primite din partea lui Dumnezeu în calitate de biserică a rămășiței pentru aceste ultime zile ale istoriei Pământului – să proclamăm în întreaga lume soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14 și a celui de-al patrulea înger din Apocalipsa 18.

Permiteți-I Duhului Sfânt să vă revitalizeze spiritual viața, familia, activitățile, lucrarea pentru Domnul și biserica locală. Să ne rugăm cu sinceritate pentru căderea ploii târzii a Duhului Sfânt pentru a împlini această lucrare în viețile noastre.

Ni se spune: „Într-un sens special, adventiștii de ziua a șaptea au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume ce piere. Asupra lor luminează lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate — proclamarea primei, a doua și a treia solii îngerești. Nu e o altă lucrare de o așa mare importanță. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenția.”[2]

Deoarece aceste mesaje sunt atât de importante pentru misiunea noastră în calitate de adventiști de ziua a șaptea, haideți să trecem în revistă câteva dintre punctele de importanță vitală ale acestor mesaje, reamintindu-ne care este cu adevărat misiunea care ne-a fost încredințată de Dumnezeu.

Citim în Apocalipsa 14:6: „Am văzut un alt înger, care zbura în înaltul cerului. El avea de vestit Evanghelia veșnică celor ce trăiesc pe pământ – la fiecare neam, seminție, limbă și popor.” Elementul central al întreitei solii îngerești este neprihănirea lui Isus Hristos, care îndreptățește și sfințește. În calitate de urmași ai lui Hristos, noi Îl proclamăm pentru că suntem conectați la El și la neprihănirea Lui.

Conform versetului 7, vocea acestui prim înger este puternică, astfel încât toată lumea să îl audă și să Îi dea slavă și să Îl laude pe Dumnezeu, iar îngerul arată că „a venit ceasul judecății Lui”. Trebuie să ne închinăm Celui care a făcut cerul, pământul și marea, ceea ce se leagă de mesajul celui de-al treilea înger, care semnifică faptul că Dumnezeu este Creatorul atotputernic. Trebuie să ne închinăm Lui în Sabatul zilei a șaptea, ceea ce reprezintă un semn distinctiv al autorității Sale. Va veni timpul să luăm decizia finală cu privire la persoana căreia ne închinăm, indicând cui îi suntem loiali – lui Dumnezeu, închinându-ne în Sabatul Său sfânt, în ziua a șaptea, indiferent de consecințe, sau urmând fiara, care și-a stabilit falsa zi de închinare, duminica. În acel moment, cei care aleg să respecte duminica vor primi semnul fiarei.[3]

Al doilea înger din Apocalipsa 14:8 spune: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” Aceasta este biserica Evului Mediu, care continuă să existe și astăzi, sub conducerea papalității. Potrivit profeției biblice, aceasta se va uni cu protestantismul apostat și cu spiritismul pentru a forma triumviratul puterilor care încearcă să forțeze supunerea tuturor celor care urmează cu credință Cuvântul lui Dumnezeu.

Babilonul, un simbol al confuziei totale, al haosului și al amestecului dintre adevăr și eroare, este căzut pentru că îl reprezintă pe diavol și influențele satanice care îi zăpăcesc pe oameni.[4] Ni se spune că „prin cele două rătăciri mari, nemurirea sufletului și sfințirea duminicii, Satana îi va aduce pe oameni în robia amăgirilor sale”.[5]

Citatul continuă: „Protestanții din Statele Unite se vor afla în primele rânduri pentru a întinde mâna peste abis și a prinde mâna spiritismului; ele vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea romană; și sub influența acestei uniri întreite, această țară va merge pe urmele Romei, pentru a călca în picioare drepturile conștiinței.”[6] Aceasta nu este o profeție condiționată; ea confirmă Apocalipsa 13 și 14.

Urmează cel de-al treilea înger, care spune cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei!”

Primirea acestui semn pe frunte reprezintă acceptarea conștientă și credința în instrucțiunile fiarei. Primirea semnului pe mână reprezintă faptul că, chiar dacă poate nu crezi instrucțiunile, îți vei sacrifica viața veșnică doar pentru a-ți salva temporar viața actuală.[7]

Frați și surori, sprijiniți-vă pe Hristos, pe sfântul Său Cuvânt și pe Spiritul Său Profetic, acum, când ne pregătim pentru ceea ce va urma în curând. Să ne amintim că întreita solie îngerească se încheie cu minunatul verset 12: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”. Prin harul și puterea lui Dumnezeu, să păzim toate poruncile lui Dumnezeu și să avem credință deplină în Isus.

Pe măsură ce întreita solie îngerească este proclamată, Duhul Sfânt ne va călăuzi să fim uniți. „Lucrarea harului Său transformator asupra inimii omenești va conduce la o unitate care nu s-a realizat încă, deoarece toți cei ce sunt asemenea lui Hristos vor fi în armonie unii cu alții. Duhul Sfânt va crea unitate. … Am fost instruită să le spun adventiștilor de ziua șaptea din toată lumea că Dumnezeu ne-a ales să fim un popor deosebit, o comoară a Lui. El a hotărât ca biserica Sa de pe pământ să rămână perfect unită în Duhul și sub îndrumarea Domnului oștirilor, până la vremea sfârșitului.”[8]

Noi trebuie să împărtășim aceste prețioase solii ale celor trei îngeri cu bunătate cerească și dragoste creștină. Ei nu numai că reprezintă un avertisment puternic, ci oferă și speranță prin neprihănirea lui Hristos, așa cum este descoperită în Evanghelia veșnică.

Atâta timp cât poporul lui Dumnezeu – individual și ca trup unit – își păstrează ochii ațintiți asupra lui Hristos și nu își compromite credința, el este în siguranță. Isus Hristos este adevăratul Conducător al acestei biserici și El este singurul care ne poate conduce în siguranță spre casa noastră cerească dacă privim zilnic numai la El.

Într-o zi, foarte curând, vom privi în sus spre răsărit și vom vedea un nor mic care se apropie. Vom ști că este revenirea lui Hristos! Acel nor va deveni din ce în ce mai luminos și mai mare – iar în mijlocul acelui nor Îl vom vedea pe Isus. Vom spune: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui”. Isus va privi în jos și va spune: „Bine, rob bun și credincios; intră în bucuria stăpânului tău!”, iar noi ne vom înălța la cer împreună.

Astăzi, Isus ne cere să „mergem” pentru El, în timp ce pregătim lumea să-L privească pe El – Mântuitorul și Regele nostru. Ce zi va fi aceea în care Îl vom vedea!

Ted N.C. Wilson

Sursa: Adventist Review


[1] Ellen G. White, Mărturii pentru comunitate, vol. 7, pag. 138 (în orig.).

[2] Ellen G. White, Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pag. 19 (în orig.).

[3] Aceste aspecte sunt detaliate în Tragedia veacurilor, pag. 604-605 (în orig.).

[4] Consultați Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 588 (în orig.).

[5] Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 588 (în orig.).

[6] Ibid.

[7] Consultați Ellen G. White, Evenimentele ultimelor zile, pag. 224 (în orig.).

[8] Ellen G. White, Principles for Christian Leaders, p. 306.